2019 rokiem Stanisława Moniuszki!

Więcej informacji: moniuszko200.pl

 

Portal www.culture.pl

Portal internetowy, będący kompendium wiedzy o polskiej kulturze (aktualności ze świata sztuk wizualnych, filmu, teatru, wzornictwa, tańca, muzyki, literatury), a także bogatą bazą informacji na temat osób związanych z kulturą.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Instytut Adama Mickiewicza

Zadaniem Instytutu Adama Mickiewicza jest promocja kultury polskiej na świecie i aktywny udział w międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych przez prezentację dziedzictwa i współczesnych dokonań polskiej kultury. IAM współtworzy również materiały promocyjne i informacyjne dla polskich placówek za granicą oraz dla zagranicznych popularyzatorów kultury, badaczy i specjalistów z różnych dziedzin.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury powstało w 1991 roku w Krakowie jako instytucja o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym i informacyjnym. Misją MCK jest wspieranie kulturalnej integracji Europy i ochrony jej dorobku kulturowego, a główne obszary zainteresowania to: wielokulturowość Europy Środkowej, tożsamość i pamięć, dialog kultur i społeczeństw, ochrona zabytków, geneza i rozwój sztuki nowoczesnej, polityka kulturalna, fenomen miasta historycznego. Jako członek różnych sieci kulturalnych i  organizacji międzynarodowych MCK uczestniczy w dyskusjach nad podstawowymi zagadnieniami z zakresu dziedzictwa i jego ochrony oraz bierze udział w kształtowaniu międzynarodowych regulacji prawnych w różnych dziedzinach kultury.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Narodowy Instytut Audiowizualny

Narodowy Instytut Audiowizualny został powołany w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego. Jego celem jest ponadto gromadzenie i archiwizacja polskich zasobów audiowizualnych, a także działalność wydawnicza, edukacja medialna oraz organizowanie festiwali i konferencji poświęconych kulturze. W 2011 roku NINA zorganizowała Europejski Kongres Kultury we Wrocławiu.
Portal dostępny jest w wersji polskiej.

Narodowe Centrum Kultury

Celem Narodowego Centrum Kultury jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz edukacja kulturalna, a co za tym idzie zwiększanie zainteresowania polską kulturą i sztuką.
Portal dostępny jest w wersji polskiej.

Instytut Książki

Zadaniem Instytutu Książki jest popularyzacja książki i czytelnictwa w Polsce, a także promocja polskiej literatury na świecie. IK organizuje pobyty studyjne, spotkania i seminaria dla tłumaczy polskiej literatury, przygotowuje programy literackie polskich prezentacji na krajowych i międzynarodowych targach książki oraz wystąpienia polskich pisarzy na festiwalach literackich, jak również promuje przekłady polskiej literatury w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND. IK co roku przyznaje Nagrodę Transatlantyk dla osób promujących literaturę polską za granicą. Do ubiegania się o nagrodę mogą kandydować obywatele innych państw.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej i hebrajskiej.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina prowadzi badania naukowe oraz popularyzuje wiedzę o Fryderyku Chopinie i jego muzyce. Wydaje publikacje, organizuje koncerty, konferencje i kursy, współpracuje z instytucjami i organizacjami chopinowskimi na całym świecie, a także gromadzi archiwalia i obiekty muzealne oraz sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Zadaniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jest tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej, wspieranie rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych, międzynarodowa promocja polskiej twórczości filmowej, a także wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Filmoteka Narodowa

Podstawowym zadaniem Filmoteki Narodowej są edukacja, informacja i archiwizacja w zakresie kinematografii i kultury filmowej. Zbiory taśm filmowych i archiwaliów zgromadzone w Filmotece Narodowej należą do jednych z największych w Europie. Od 2010 roku Filmoteka Narodowa prezentuje swoje zbiory za pośrednictwem portalu www.europeana.eu w ramach projektu European Film Gateway. Od 2009 roku, jest członkiem Association des Cinémathèques Européennes – ACA, europejskiej organizacji zrzeszającej archiwa filmowe, a od 1955 roku, czyli od początku swojego istnienia – Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych (FIAF).
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Instytut Teatralny

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego promuje w Polsce oraz za granicą polski teatr oraz jego twórców, prowadzi działalność badawczą i edukacyjną, organizuje wydarzenia i festiwale na rzecz międzynarodowej promocji polskiego teatru, m.in. festiwal Warszawskie Spotkania Teatralne. Instytut prowadzi portal internetowy www.e-teatr.pl poświęcony polskiemu teatrowi (w wersji polskiej i angielskiej) a także jedyną w Polsce internetową telewizję teatralną www.e-teatr.tv.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Instytut Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca działa na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. IMIT prowadzi działalność dokumentacyjną, archiwizacyjną oraz edukacyjną. Instytut uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń między krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi, organizuje warsztaty i szkolenia oraz zleca badania naukowe.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zajmuje się organizacją wystaw, wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Realizuje również programy badawcze w zakresie historii sztuki najnowszej.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

CSW Zamek Ujazdowski

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest Narodową Instytucją Kultury promującą sztukę współczesną. CSW jest postrzegane jako jeden z najbardziej aktywnych ośrodków sztuki działających w Europie Środkowej i Wschodniej.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Misją Zachęty jest prezentacja i promocja sztuki współczesnej. Galeria organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe artystów polskich i zagranicznych.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie prezentuje międzynarodową sztukę najnowszą, zajmuje się edukacją oraz projektami badawczymi i wydawniczymi.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Muzeum Sztuki w Łodzi

To istniejące od 1931 roku muzeum prezentuje kolekcję sztuki XX i XXI wieku. Ponadto prowadzi ono działalność naukową, edukacyjną i popularyzatorską, kładąc szczególny nacisk na pokazywanie dzieł awangardowych.
Portal dostępny jest w wersjach polskiej i angielskiej.